Welkom/Eigen aangelegenheden Posts

De Rus in mij.

F.M. Dostojewski. Italiaanse literatuurliefhebbers reageren tegen onderdrukking Russische literatuur.

 

Lucas Mariën. Juni 2022.

 

Door omstandigheden waarop ik op deze plaats niet in kan gaan had ik in mijn kinderjaren geen toegang tot literatuur. De Boekengids van de katholieke bibliotheken was de richtlijn, en de ‘zedelijke kwoteringen’ die daarin aan boeken werden toegekend waren wet. Elk boek had een ‘kwotering’, wat voor welke leeftijd ‘geschikt was’, en dat kwam erop neer dat ik de boeken die mij interesseerden pas zou mogen lezen als ik de vijfenveertig bereikt dat.

Maar mijn vader bezat, naast een hoop producten van het Davidsfonds, een exemplaar van Dostojewski’s ‘Misdaad en Straf’. Het was volstrekt verboden daar aan te raken, maar ik deed het toch. Ik pikte dat boek en las het – achter het huis van mijn ouders was een bosje; of ‘s nachts met een zaklamp onder de dekens, voor zover ik erin slaagde batterijtjes te kopen.

Ik zocht en vroeg overal…

De “Reinaert-uitgaven/Arbeiderspers” gaf Russische romans uit in gecensureerde en slecht vertaalde versies. Ik maakte daar jacht op, bij vriendjes, kennissen, buren. Geleidelijk kwam ik met de grote meesterwerken in contact. Onvergetelijk: Poesjkins ‘Kapiteinsdochter’ – en steeds weer: Dostojewski. Literair gesproken werd ik voor een flink deel Russisch gesocialiseerd, een stuk van mij is Rus, voorgoed. De grote Nederlanders, Multatuli, Walschap, Hermans en de hele rest, Fransen, Duitsers – kwamen pas later.

Tussen mijn veertiende en mijn zestiende jaar heb ik bijna alleen Russen gelezen. Dostojewski, Poesjkin en Tsjechow hebben me mijn hele leven begeleid, een paar jaar geleden heb ik een deel ervan nog eens herlezen. En het was juist: veel ervan blijft ongeëvenaard.

Een van die grote Russen was Nikolai Gogol, die een Kleinrus was, de hedendaagse media zouden zeggen: een Oekraïner – maar dat doe ik niet.

Gogol schreef in het Russisch; het Kleinrussisch legde hij alleen maar in de mond van grove en onbehouwen figuren, echt uitschot, en als je dat oorlogsgehuil van die Selenski, of van bijvoorbeeld de voor zijn verbale brutaliteit beruchte Kleinrussische ambassadeur in Berlijn, Melnik, hoort, krijg je de indruk dat er nog niet veel veranderd is.

Het is natuurlijk een schande als een schrijver zijn land van herkomst zo te kijk moet zetten. De Kleinrussen hebben de schande waarin ze gebracht zijn door de grootste schrijver die uit hun midden is voortgekomen nooit goed gemaakt door een andere schrijver die hem overtrof.

 

De Russen daarentegen… Wat zou de twintigste eeuw zijn zonder Kandinsky? Zonder Stravinski, Prokofiew, Sjostakowitsj, Schnittke? Terwijl het Waardenwesten wegzinkt in hoempapa en popmuziek neemt Rusland langzaam maar zeker de leiding over in de wereld van de kunst — ook China trouwens.

 

En misschien is Michail Glinka geen componist van allereerste rang, maar zijn altvioolsonate is een meesterwerk.

Een gedicht als ‘Het Zeil’ van Lermontov…

Kiev, is dat in de Oekraïne? Ik ken dat van Moessorgsky, ‘De Grote Poort van Kiev’… Alleen al dat Maurice Ravel dat pianowerk, Moessorgski’s ‘Schilderijententoonstelling’, georkestreerd heeft!

De Russen, dat ben ik, dat is Europa – wat er van Europa overblijft, moet je intussen wel zeggen. Een Italiaanse universiteit heeft colleges over Dostojewski geschrapt omdat die schrijver een Rus was.

Laat die maar op zoek gaan naar een Angelsaksische Poesjkin, Kandinski, Schnittke – ja Glinka zelfs!

Eurykleiaprijs voor Poetin

 

De Russische president Vladimir Vladimirovitsj Poetin krijgt nu inderdaad de Eurykleiaprijs, bestaande uit een gecertificeerde reynebeau – het door Eurykleia zelf geconcipieerde en gestalte gegeven kunstwerk, het als vanzelf Schoonvlaamse poëzie genererende schrijfwerktuig.

De prijs wordt in dit geval toegekend omdat de behandeling van de ‘systeemcriticus’ Navalny in Rusland zoveel humaner is en minder contrair aan de beginselen van Verlichting en mensenrechten dan die van de Julian Assange in het Waardenwesten.

Over de foltering van de symboolfiguur Julian Assange hebben we eerder al geschreven, m.m. hebben we verwezen naar relevante bijdragen erover.

We willen hiermee niet suggereren dat beide gevallen gelijkwaardig zijn. Navalny is alleen maar een marionet van het Waardenwesten. Assange is een scheppende geest die door zijn vernieuwende omgang met digitale technieken een blijvende  plaats in de cultuurgeschiedenis heeft verworven.

Van de vier uit de dichtwerken van Marc Reynebeau gepuurde teksten

(1) De sigaar/maar ook een beetje god.

(2) ‘De valleien van somber zelfbeklag.’

(3) ‘Een paar miljard miserabelen / Ook jij, lezer, en ik zelfs.’

(4) ‘van de aandriften het toilet / met daarin het proces ervan’

 

die – aere perennium! – vereeuwigd zijn op onze kunstwerken, hebben wij de vierde gekozen. Wie zou hierbij geen traan wegpinken.

Maar we zijn bereid om deze reynebeau op verzoek van de H. President voor een andere te ruilen.

 

Eurykleia.

 

Win vandaag nog…

22 november 2020. Lucas Mariën

 

De beroemde Ode aan Jan van Eyck die Lucas de Heere schreef, en waarin hij het Lam Gods bezong, bevat voor mij duistere plaatsen. Ik heb ook twijfels i.v.m. de transcriptie van de tekst. Het hele gedicht is gemakkelijk te vinden bij de Digitale Bibliotheek Nederlandse Literatuur. Vooral voor vers 37 ben ik op zoek naar een overtuigende verklaring:

 

36   Sijn broeder Hubert rijdt bij hem in d’hoogste sté.

37   Welcken Hubert dit waerck begon naer sijn zé

38   Maer door de doot (diet al doodt) moest hijt staken

 

De eerste drie lezers die een bevredigende lezing voorstellen (voor dat vers 37) krijgen een gecertificeerde reynebeau cadeau.

 

Archief Rechtvaardige Rechters

6 september 2020. Lucas Mariën

Een schrijver die zich aan een historische stof waagt loopt het gevaar geschiedenis te willen schrijven in plaats van literatuur. Dat is een van de redenen waarom bijvoorbeeld Goethe – ook hierin gevolgd door Willem Frederik Hermans – de ‘historische roman’ afwijst. In de inleiding tot mijn Rechtvaardige Rechters-complex verklaar ik waarom ik hun bezwaar ten dele kan weerleggen. Ik beperk er me hier dus toe te verwijzen naar het eerste deel van dat complex.

De verleiding om historisch onderzoek te doen is – zeker in een geval als dat van de Rechtvaardige Rechters – soms groot en niet zelden heb ik met leedwezen bepaalde strengen moeten laten schieten. Heb ook wel wegen gevolgd die ik niet had hoeven te volgen. Het excuus dat een schrijver in Huichelarije dingen moet doen die in beschaafde landen door historici worden gedaan wil ik niet helemaal laten gelden; niet zelden heb ik erg genoten van mijn onderzoek.

Om de cesuur tussen literatuur en geschiedenis nadruk te verlenen heb ik nu besloten het leeuwendeel van het Archief Rechtvaardige Rechters te delen met dr. Christina Kott, die een echte specialiste is voor dit soort dingen, o.m. voor de Kunstschutz in Parijs en Brussel tijdens de Tweede Wereldoorlog. Ze is verbonden aan de universiteit Paris-Pantheon en heeft tal van publicaties op haar naam staan, onder andere ook een boek over de Kunstschutz in België tijdens de Eerste Wereldoorlog:

Le patrimoine de la Belgique vu par l’occupant. Un héritage photographique de la Grande Guerre.

Een uitgave van het Koninklijk Instituut voor het Kunstpatrimonium, alleen in het Frans.

Dat delen van materiaal bevrijdt mij van een zekere verantwoordelijkheid. Ik krijg er ook wat voor terug: Mevrouw Kott heeft haast alle ter zake interessante archieven bezocht en mij nu inzage gegeven in aantekeningen en fotografisch materiaal die ik anders niet – of alleen ten koste van veel tijd, moeite en ook geld – onder ogen zou hebben gekregen. Een aardig nieuwtje met die herkomst publiceer ik aansluitend aan deze tekst.

Aangezien ik zelf geen geschiedenis wil schrijven moet ik ook niet het origineel van documenten etc. onder ogen krijgen en kan ik het stellen met foto’s en aantekeningen van een ervaren wetenschapsvrouw. Ik verwacht binnen afzienbare tijd ook publicaties van haar hand waarin van het Archief Rechtvaardige Rechters gebruik wordt gemaakt. De ervaring heeft me geleerd dat de meeste Vlaamse historici bronnen overbodig vinden en allang blij zijn als ze van elkaar wat af kunnen schrijven. Doordat ik het archief aan dr. Kott ter beschikking heb gesteld, krijgen die nu allicht de gelegenheid om ook van haar af te schrijven. En iedereen is tevreden.

 

 

Korte stakingspauze.

Hegels 250ste verjaardag. Maar deze schrijver had nog geen gecertificeerde reynebeau! Hoeveel leesbaarder had zijn boek kunnen worden!

 

Korte Stakingsonderbreking ten gevolge van boekpublicatie.

 

Eurykleia Coloratuur aan:

 

Aan de heer Arnold Eloy

uitgeverij Mens & Cultuur

Koning Albertlaan 60

9000 Gent

 

 

Geachte Heer, Uitgever, Waarde Collega.

Als woordvoerster van de Paradigma-uitgeverij dank ik u voor het recensie-exemplaar van het boek van dr. Paul De Ridder, De Rechtvaardige Rechters terug van weggeweest. Wij willen het bestaan van uw uitgave wel vermelden op onze Paradigma-website, maar een recensie in de traditionele zin van het woord kunnen we niet plaatsen. Coralie Coloratuur en ikzelf zijn namelijk nog steeds in staking en Lucas Mariën zit gebogen over de eindredactie van het eerste deel van zijn werk over de Rechtvaardige Rechters dat in het najaar verschijnt. De enige hier die een recensie zou kunnen schrijven is mijn platonische vriend prof. dr. Jos Zoetesmeer, moraaltheoloog, maar die is na voorlezing (door mij aan de telefoon) van de hoofdstukken Het niveau Reynebeau en Bestaat “dat ding” nog? te zeer geschokt. Hij vreest dat die hoofdstukken – ik citeer – ‘niet objectief’ zijn. Hij wil een petitie onder theologen organiseren om te verkrijgen dat hun lievelingskrant De Standaard niet langer te schande wordt gemaakt door die ijdele nulliteit.

In plaats van een recensie geven we u en de auteur van het boek een reynebeau cadeau. De gecertificeerde reynebeau is een door mij, Eurykleia Coloratuur, geschapen kunstwerk, een balpen waarop dichtregelen van Marc Reynebeau zijn aangebracht, zodanig dat ook de meest vergeetachtige penvoerder steeds een citaat van deze dichter ter beschikking heeft. Ik stuur u exemplaren met

een paar miljard miserabelen

ook jij, lezer, en ik zelfs

respectievelijk:

de sigaar

maar toch ook een beetje god

Als bijzondere tegemoetkoming kunt u een reynebeau met een ander opschrift kiezen en uw exemplaar dus inruilen. De andere opschriften afkomstig uit de poëtische dichtwerken van de sterjournalist van De Standaard zijn:

van de aandriften het toilet

daarin het proces ervan

En:

de valleien

van somber zelfbeklag

 

De spectaculairste gedeelten uit het poëtische oeuvre van onze held kunnen ook worden geraadpleegd op Het Paradigma, in de door mij beheerde beheerde rubriek Marc Reynebeau: Uit één bundel.

Deze prijs zal voor het publiek een bijkomende aansporing zijn om uw boek te kopen. En voor ons zijn de geciteerde hoofdstukken uit het Rechtersboek een aanleiding om eindelijk ook aandacht te vragen voor de prozaïsche Gloriosus, in een nieuwe rubriek: Staking of niet! Heldhaftig Proza.( Staking of niet!)

Het eerste daarin geciteerde fragment ontlenen we aan uw boek!

Voor het andere verwijs ik naar mijn Kerstverhaal van december 2019, geen journalistieke maar een literaire tekst. Met eeuwigheidswaarde dus. Ik heb mijn verhaal voor de gelegenheid trouwens herzien.

Tenslotte verwijs ik ook naar de ontdekker van het hilarische potentieel van Marc Reynebeau, Lucas Mariën, die hem ook als eerste beschreef als de snoevende Gloriosus. Mariën wil zijn tekst ook herzien; in de loop van de volgende dagen vindt u die hier: Marc Reynebeau: Van sigaar tot god.

 

Met vriendelijke groet (getekend:)

Eurykleia Coloratuur, voor uitgeverij Het Paradigma.

 

 

De gecertificeerde reynebeau is hier voor iedereen verkrijgbaar: Uitgeverij Paradigma